ආයුබෝවන්!

ලංකා මෘදුකාංග නිපැයුම්කරුවන්ගේ එකමුතුව වෙබ් අඩවියට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නෙමු.

ඉගෙන ගැනීමටත්, දැනුම අන් අය සමඟ බෙදා ගැනීමටත්, අන් අය හා සම්බන්ධ වීමටත්, ඔබගේ දියුණුව සලසා ගැනීමටත් මෙම වෙබ් අඩවිය සම්පත් ලබා දේ.

මෘදුකාංග නිපදවීම හා ඊට සබැඳි ක්‍රියාවන් පිළිබඳ මෙම වෙබ් අඩවියේ ලිපි පළ කෙරේ.

සාකච්ඡා මණ්ඩපය වෙත පිවිස අන් සාමාජිකයින් සමඟ සාකච්ඡාවන්ට සම්බන්ධ වන්න. මෘදුකාංග නිපදවීම හා ඊට සබැඳි ක්‍රියාවන් පිළිබඳ විවිධ මාතෘකා යටතේ සාකච්ඡා කිරීමට එහි අවස්ථාව සපයා ඇත. රැකියා අවස්ථාවන් පිළිබඳ විස්තර ද එහි පළ කළ හැක.

තවද සාකච්ඡා මණ්ඩපය සේවා සපයන්නන් සහ සේවා ලබන්නන් යන දෙපිරිසට ද භාවිතා කළ හැක. ඔබ සේවා සපයන්නෙකු නම් ඒ පිළිබඳ විස්තර එහි පළ කර ප්‍රචාරණයක් ලබා ගත හැක. ඔබ සේවා ලබන්නෙකු නම් නම් ඔබගේ අවශ්‍යතාවයන් සපුරා ගැනීම සඳහා සේවා සපයන්නන්ව සොයා ගැනීමට ද සාකච්ඡා මණ්ඩපය භාවිතා කළ හැක.

වෙබ් අඩවියේ ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට මෙතැනින් යොමුවන්න: නව ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න