ඵලදායී රැස්වීමක් සඳහා න්‍යාය පත්‍රයක් සැකසිම

Submitted by Kamal Wickramanayake on අග, 11/17/2020 - 00:54

සටහන: මෙම ලිපියෙහි සිංහල පරිවර්තනය වෙනත් වෙබ් අඩවියක පළ කොට ඇත. ඒ වෙත යාමට "ඵලදායී රැස්වීමක් සඳහා න්‍යාය පත්‍රයක් සැකසිම" යන සබැඳිය භාවිතා කරන්න.